També estem a les xarxes socials

Pont de Fernando Reig: en mans de qui estem

Després del tancament del pont de Fernando Reig pel trencament d’un dels seus tirants l’agost de 2016 i davant les posteriors informacions no massa esclaridores al voltant de les responsabilitats del succeït, la Senadora alcoiana Vicenta Jiménez va realitzar en gener de 2017 una sèrie de qüestions al Govern de l’Estat on preguntava per l’assumpció de responsabilitats i va sol·licitar una sèrie d’informes de seguretat i manteniment del pont de Fernando Reig per poder conéixer més sobre les seues revisions i el tancament del mateix pel trencament d’un dels tirants. Les respostes del Govern negaven en general cap acció incorrecta i defugien tota responsabilitat.

Fins a abril de 2018 només se li han entregat informes corresponents als últims 10 anys. Amb tot açò i per responsabilitat cap a la ciutadania des de Guanyar Alcoi hem elaborat una espècie de resum d’allò que considerem que s’hauria de conéixer:

Índex:

TREBALLS REALITZATS:

Amb els informes als quals hem tingut accés (últims 10 anys) podem enumerar les següents inspeccions i actuacions:

Abans del 2008 es van realitzar actuacions sobre les baranes (pintat, substitució d’alguns trams) i també sobre la junta de dilatació de l’estrep Alacant (la part que suporta el pes del tauler a l’eixida d’Alacant).

El maig del 2008 i el febrer del 2009 es va fer una inspecció visual bàsica de l’estructura, de l’anivellació del tauler i una anàlisi del comportament dinàmic del pont.

A març de 2015 es va fer una inspecció principal visual de l’estructura i una més precisa a maig de 2015 a partir dels aspectes observats en l’anterior inspecció.

A juliol del 2015 es va fer una inspecció especial centrada en una sèrie de tirants en els quals s’havia detectat símptomes de corrosió en les inspeccions anteriors.

A agost del 2016, durant una actuació en el tauler té lloc el trencament d’un dels tirants i es realitza una inspecció especial dels tirants.

Posteriorment es realitzen les obres que mantenen el pot tancat al tràfic fins a abril de 2018.

Torna a l’índex

PROBLEMES OBSERVATS:

Una vegada analitzats els danys s’observen problemes de disseny, problemes d’execució d’obra, i principalment problemes per no haver realitzat un manteniment adequat de l’estructura des del seu any de construcció, 1986, fins a 2008 (no disposem de dades de si el 1986 era obligatori presentar un pla de manteniment de l’estructura amb el projecte. Actualment sí que ho és).

Problemes de disseny:

És una estructura amb 30 anys d’antiguitat i amb la tecnologia i mitjans de l’època es van idear certs dissenys que han causat problemes.

 • El disseny dels desaigües: Els desaigües estan realitzats amb tubs de PVC que travessen les bigues principals. Açò facilita el trencament dels tubs de PVC  i produeix filtracions d’aigua que provoquen la corrosió de les bigues. Es podria haver utilitzat un altre material més resistent a les condicions ambientals i no passar els tubs per l’interior de les bigues.
Detall constructiu dels desaigües
Detall constructiu dels desaigües. Desaigües assenyalats. (fer clic per a ampliar)
 • El disseny dels tirants i el sistema d’injecció de ciment: Els cables metàl·lics dels tirants van recoberts per una baina on s’injectava la mescla de ciment. El sistema d’injecció va provocar la distribució desigual de mescla de ciment i que algunes zones dels cordons no estigueren recobertes. Junt amb les filtracions d’aigua pels orificis d’injecció que no estaven segellats, es va provocar així la corrosió dels cables d’acer del cordó-tirant.
Al retirar la vaina s'observa material molt poros o falta del mateix
Detall del sistema d’injecció de mescla de ciment a la baina. En retirar la baina s’observa material molt porós i humit o falta del mateix en algunes zones. (fer clic per a ampliar)
 • La solució haguera sigut la detecció d’aquestes fallades en l’època, o la redacció d’un altre projecte actual que puga modificar els errors de disseny d’eixe moment.

Problemes d’execució d’obra:

No tots els problemes del pont de Fernando Reig es poden excusar amb problemes de disseny emparant-se en el desconeixement de l’època de la seua construcció. Part dels problemes provenen també per deficiències a l’hora d’executar l’obra. A continuació alguns exemples:

El recobriment de formigó de les armadures era deficient. En alguns elements el recobriment era només d’1 cm de grossor i l’habitual hauria d’haver sigut entre 3 i 4 cm. Aquest recobriment reduït va acabar provocant problemes de fissures en alguns elements a causa de la contracció i retracció del formigó de parts construïdes in situ.

Tram on ha desaparegut el recobriment de formigó.
Tram on ha desaparegut el recobriment de formigó. (fer clic per a ampliar)

Es detecten alguns problemes de soldadures mal realitzades o falta d’elles en trams del telescòpic dels tirants afavorint la penetració de l’aigua cap a la mescla de ciment i els cordons.

Defectes de soldadura a la funda telescòpica d'un dels tirants
Defectes de soldadura a la funda telescòpica d’un dels tirants. (fer clic per a ampliar)

Existiren problemes d’execució d’obra en injectar la mescla de ciment que recobria els cordons dels tirants. Quan s’injectava el ciment no es podia comprovar amb exactitud el grau de recobriment del cordó. Això va provocar que es quedaren al descobert alguns orificis d’injecció provocant filtracions d’aigua a l’interior i la posterior corrosió dels cordons.

S'observen defectes d'injecció a un dels tirants en retirar la funda telescòpica
S’observen defectes d’injecció a un dels tirants en retirar la funda telescòpica. (fer clic per a ampliar)
Zona trencada del tirant causada per la corrosió
Zona trencada del tirant causada per la corrosió (23 d’agost de 2016) . (fer clic per a ampliar)
Detall de tirants inspeccionats però amb la mescla de ciment en estat correcte i els cordons sense òxid, per poder comparar amb els danyats
Detall de tirants inspeccionats però amb la mescla de ciment en estat correcte i els cordons sense òxid, per poder comparar amb els danyats. (fer clic per a ampliar)
 • Els problemes d’execució d’obra es poden controlar realitzant inspeccions minucioses durant la seua execució mitjançant controls de qualitat i inspeccions de diferents organismes de control autoritzats (Inspeccionant les mostres de formigó, armadures, soldadures, així com cada part de l’estructura que s’està construint exigit per la normativa actual, etc.). Desconeixem quins tipus de control es van portar a terme i la minuciositat dels mateixos en 1986.

Problemes de manteniment i període d’inspeccions:

Les estructures es poden dissenyar per a una vida útil de 50 o 100 anys però no perquè puguen estar tota la seua vida útil sense manteniment. Molts dels problemes detectats són de manteniment bàsic. A continuació uns exemples:

Manteniment inadequat del sistema de desaigüe i drenatge d’aigua de l’estructura. En els informes s’indica que els desaigües estaven taponats impedint així l’evacuació d’aigua de les voreres, que quedava estancada o desbordava per la vora del tauler. Aquesta aigua que desborda provoca corrosió en la base de les baranes i corrosió en les armadures de les vores del tauler. A la vegada açò provoca fissures i un elevat desgast del paviment de les voreres, perdent així la capa impermeabilitzant d’aquesta (ja que són de formigó sense rajoles) i deixant al descobert part de les armadures de les bigues i conductes destinats a altres serveis.

Albelló taponat per falta de neteja
Albelló taponat per falta de neteja. (fer clic per a ampliar)

La falta de manteniment dels conductes d’evacuació d’aigua fets de plàstic PVC.  Aquest material necessita un manteniment periòdic, ja que el PVC amb els canvis de temperatura (altes temperatures a l’estiu i gelades i nevades a l’hivern) perd flexibilitat, s’endureix, i augmenta la seua fragilitat, afavorint així els trencaments. Açò ha provocat filtracions d’aigua en l’interior de les bigues i en cares inferiors del tauler.

Taques d'humitat degut al drenatge deficient. Els desaigües assenyalats. (fer clic per ampliar)
Taques d’humitat degut al drenatge deficient. Els desaigües assenyalats. (fer clic per a ampliar)

En les juntes de dilatació de l’estrep Alacant s’observen problemes de manteniment en els elastòmers (material elàstic utilitzat). En la junta de separació entre el tauler i les balconades falten trossos de junta el qual provoca filtracions d’aigua i escorriments de l’aigua per l’estructura. Açò al final provoca humitat en l’estructura afavorint la corrosió d’armadures i fissuració del formigó d’alguns elements.

Deformació del perfil de la junta de dilatació i corrosió d'elements inferiors
Deformació del perfil de la junta de dilatació i corrosió d’elements inferiors. (fer clic per a ampliar)
Separació entre tauler i balconades amb pèrduda de materials de la junta
Separació entre tauler i balconades amb pèrdua de materials de la junta. (fer clic per a ampliar)

La tapa de la ‘boca d’home’ que dóna accés des de la vorera a l’interior de la biga principal esquerra es trobava trencada, amb símptomes de corrosió en les armadures, facilitant filtracions d’aigua a l’interior de biga. Haguera sigut evitable amb un adequat manteniment bàsic periòdic de les tapes (capa d’impermeabilització amb pintura o substitució de la mateixa en el mínim període de temps possible des de la seua detecció amb les inspeccions periòdiques exigides per la normativa tècnica).

Danys a la tapa de la 'boca d'home' d'accés a la biga esquerra
Danys a la tapa de la ‘boca d’home’ d’accés a la biga esquerra. (fer clic per a ampliar)

També s’observa corrosió en les xapes de suport dels tirants amb el dau de formigó, evitable amb un manteniment adequat cobrint-ho amb capes de pintura impermeabilitzant periòdicament.

Detall de la corrosió a xapa de suport del tirant
Detall de la corrosió a xapa de suport del tirant. (fer clic per a ampliar)
 • Considerem que molts d’aquests defectes o danys es podrien haver corregit amb mesures com:
  • Inspeccions corresponents.
  • Actuant a curt termini sobre l’estructura (realitzant inversions en el manteniment de l’estructura).
  • Amb mesures preventives, les quals hagueren minimitzat defectes de disseny i execució d’obra, i també minimitzant a la vegada els danys produïts amb el pas de les dècades i els costos d’aplicar les mesures correctives actuals. Un exemple és la possible impermeabilització del formigó ja que en algunes parts els recobriments eren solament d’1 cm.

Els danys en tirants són més difícils de detectar però si s’hagueren realitzat inspeccions principals amb anterioritat això haguera donat com a resultat la inspecció especial que s’ha realitzat sobre els mateixos tirants i els danys s’hagueren detectat abans. S’hagueren detectat per exemple els orificis d’injecció no segellats i la falta de mescla de ciment en alguns trams i es podria haver actuat abans per evitar la corrosió dels cordons, minimitzant així els costos de la substitució.

Torna a l’índex

IRRESPONSABILITATS DETECTADES:

A gener del 2017 la senadora alcoiana Vicenta Jiménez va realitzar unes preguntes al Govern Central del PP per esclarir algunes qüestions sobre el Pont de Fernando Reig. Com a resposta el Govern negava cap mala praxi i argumentava que la fallada no era previsible. Es va respondre també que l’execució del pont es va realitzar d’acord amb la tecnologia i les millors pràctiques constructives del moment de la seua construcció.

Es volia evitar així qualsevol assumpció de responsabilitats del Ministeri pel dany causat a la població d’Alcoi derivada de males pràctiques. Des de Guanyar Alcoi valorem aquestes respostes com del tot insuficients.

Encara continuem esperant que s’aporte la documentació que s’ha sol·licitat al Senat, però amb totes les dades a les quals hem tingut accés considerem que amb un manteniment adequat al llarg del temps s’hagueren detectat les deficiències abans i s’haguera pogut, si no evitar l’actuació de reparació, reduir la despesa econòmica a l’hora d’actuar.

A la mateixa vegada a l’informe datat a setembre de 2015 on s’informa de les inspeccions realitzades a l’estiu de 2015 diu el següent:

Los defectos detectados en las inspecciones realizadas y que se han descrito en el presente informe suponen:

(…)

una situación anómala que requiere ser atajada de inmediato en los tirantes en que se han detectado cordones con corrosión y roturas de alambres en algunos casos.

En consecuencia se considera que está sobradamente justificada una intervención inmediata, con tres frentes de actuación:

(…)

b) Reparaciones en tirantes afectados por corrosión de cordones, dada la influencia de estos elementos en el nivel de seguridad global de la estructura.

c) La investigación exhaustiva del estado de conservación del 100% de los tirantes.

Retall de l'informe de setembre de 2015
Retall de l’informe de setembre de 2015 que ja alertava dels problemes -fer clic per a ampliar-.

Les intervencions immediates que sol·licitava l’informe realitzat per l’empresa contractada pel Ministeri de Foment no es van portar a terme i fins que no es va acabar trencant un tirant no es va realitzar cap reparació que li fera front al problema. Sembla una irresponsabilitat clara.

Torna a l’índex

CONCLUSIONS:

Ara que el pont de Fernando Reig tornarà a obrir-se al tràfic i s’han reparat algunes de les deficiències el que seria desitjable és que les irregularitats que han portat al tancament no es tornen a repetir.

Un millor manteniment i un augment de les inspeccions principals haurien evitat aquesta situació i s’haguéren minimitzat tant els danys causats com les despeses per reparar i corregir aquests efectes.

Si en setembre de 2015 es considerava que era necessària una intervenció i realitzar reparacions i investigacions exhaustives dels tirants i no es va realitzar abans que succeïra el trencament del tirant en agost del 2016 considerem clar que algú ha actuat de forma indeguda. En aquest informe es plantejaven també una sèrie d’actuacions als tirants que tampoc es van realitzar abans del trencament del tirant l’agost de 2016.

Des del Govern Central del PP sembla que es vol deixar passar l’assumpte i fer veure que tot el mal ha sigut inevitable i independent de cap decisió presa. De la mateixa manera des del Govern local del PSOE tampoc s’ha treballat de forma efectiva per la depuració de responsabilitats.

Al llarg de tots aquests anys el Ministeri i/o l’Ajuntament han estat jugant amb foc, primer per la deixadesa a l’hora de realitzar un manteniment adequat que ha afavorit els problemes i segon per no afrontar les reparacions necessàries a temps tot i les alertes que han aparegut als informes. Amb tot, s’han fet augmentar els riscos cap a la ciutadania.

Com a tots els assumptes on s’han produït actuacions irregulars o incorrectes, des de Guanyar Alcoi apostem per la transparència i la investigació, tant per depurar responsabilitats per decisions incorrectes, com per trobar les causes i evitar així que es tornen a repetir els perjudicis cap a la ciutadania.

Se’ns ha volgut vendre que el trencament dels tirants i el tancament del pont durant més de 20 mesos amb els perjudicis que ha comportat a la ciutadania alcoiana ha sigut un fet fortuït, de força major i que no s’hauria pogut evitar de cap manera. Però els mateixos informes encarregats pel Ministeri demostren que el perill estava identificat, les actuacions havien de ser urgents i que, si no s’ha realitzat cap actuació per evitar-ho, ha sigut per negligència dels responsables. I algú hauria d’assumir eixes responsabilitats.

Torna a l’índex

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies