També estem a les xarxes socials

Codi ètic

‘Governar obeint, codi d’ètica política’ és un document en el que ha treballat Guanyar Alcoi i que recull un decàleg d’obligat compliment dividit en tres apartats: 1. Democratització de la representació política; 2. Finançament, transparència i gestió de les despeses, fiscalització i rendició de comptes; i 3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció.

Mitjançant aquest document el col·lectiu Guanyar Alcoi es compromet a complir una sèrie de normes ètiques que entenen i sostenen la política com una vocació i com a un servei públic per a tota la ciutadania, que defensen la dignitat dels representants públics i l’ètica política com a base de la confiança entre representants i veïns.

Podeu consultar-lo a continuació:

Governar obeint. Codi d’ètica política

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els afers públics.

També es plantegen diversos compromisos i mesures que tenen com a objectiu garantir que tothom puga dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques i, alhora, acabar amb els privilegis dels quals, durant molts anys, han gaudit bona part dels carrecs públics, provocant un greu allunyament vers els interessos de la ciutadania.

Aquest compromís d’ètica política parteix des de la confiança i el compromís que aquesta candidatura manté amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, a més d’un mecanisme de suport, supervisió i control a la seva tasca.

Les persones que ocupen càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessari perquè aquests principis ètics es convertisquen en norma obligatòria per tothom a l’administració municipal.

Aquest codi ètic vol ser flexible, dinàmic i concís. La candidatura treballarà en un reglament que concrete i faça operatius els principis del codi ètic.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupen càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant de l’Ajuntament d’Alcoi com de les altres institucions — públiques i semipúbliques— en què l’Ajuntament puga tindre participació financera i en els espais de presa de decisions.

Totes aquestes persones es comprometen a:

Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbitssocial, polític i institucional de la nostra societat.

1. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes

1.1. Defensar d’allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixe la candidatura, promovent la coresponsabilitat política de tots i totes.

1.2. Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten.

1.3. Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i la elaboració d’auditories ciutadanes.

1.4. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.

1.5. Rendició de comptes de les actuacions dels representats davant de la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics, i oberts a tothom.

1.6. Acceptació de la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa.

Perquè això siga possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per tal de garantir una aplicació correcta i honesta d’aquest principi.

1.7. No accedir durant un període mínim de 3 anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagen estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva funció representativa. En cap cas se n’ocuparan càrrecs als consells d’administració.

1.8. Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari a les seves agendes per atendre’ls i donar respostes a les seves propostes, i tindre presents, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col·lectius.

1.9. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Totes les persones que ocupen càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes, que no contradiguen els principis programàtics i polítics de Guanyem, proposades a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura. Així mateix qualsevol pacte post electoral serà sotmés a l’Assemblea.

2. Finançament, transparència i gestió de les despeses

La candidatura es compromet a:

2.1. Ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària.

2.2. Compromís d’una comptabilitat clara, publica i transparent, tant en les subvencions com en les donacions rebudes.

2.3. La renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que puguen coartar la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

2.4. Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

2.5. Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat a accions i necessitats concretes.

2.6. A no utilitzar fundacions o entitats jurídiques per finançar-se amb recursos i mecanismes poc transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura.

2.7. La candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es comprometen a:

3.1. Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguen oferir per la seva condició i que puguen significar un tracte de favor.

3.2. No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.

3.3. Els càrrecs públics que tinguen dedicació exclusiva, no podran duplicar sous ni cobrar remuneracions extres per assistir a reunions.

3.4. A establir un sou màxim mensual acordat per l’assemblea incloent dietes, entenent que aquesta retribució garantisca unes condicions dignes per exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.

3.5. Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives.

3.6. Renunciar, per mandat de l’Assemblea i de forma immediata, a tots els càrrecs per faltes i delictes de corrupció, econòmics, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de bens públics. Així com per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, assetjament sexual, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies