També estem a les xarxes socials

2 – CIUTAT PER VIURE AMB DIGNITAT

Igualtat

Creació d’un Observatori de la Igualtat en el que es concentren la construcció i l’anàlisi d’indicadors per conèixer la situació dels col·lectius més vulnerables de la ciutat i fer-ne seguiment, amb l’objectiu últim de promoure la igualtat real.

Suport a les empreses locals i entitats socials per implementar plans d’igualtat.

Foment d’una educació en el marc de la pluralitat, oberta i respectuosa amb totes les formes de viure l’afectivitat, la sexualitat i la família, a través d’un pla integral.

Als currículums dels centres d’ensenyament públics (des d’infantil fins a batxiller), es promourà, amb l’ajuda de les coordinadores d’igualtat, i mitjançant tallers, campanyes i treball d’aula, una educació sense sexisme, racisme o homofòbia.

Lluita contra la violència de gènere en totes les seues manifestacions amb la sol·licitud de creació de centres de caràcter ambulatori i residencial per a dones i infants afectats.

Atendre la interseccionalitat, la desigualtat generada per l’acumulació de condicions de desavantatge, mitjançant el creuament d’expedients als serveis socials, i l’establiment d’un protocol d’actuació específic i prioritari.

Augment del control i la vigilància dels establiments dedicats a la indústria del sexe i rescat, refugi i reinserció laboral de les dones implicades en situació de prostitució. Es desenvoluparà un servei integral amb dedicació parcial per a les dones que es dediquen al treball sexual. Aquest aportarà suport jurídic davant les situacions d’explotació sexual i accés a la sanitat, així com vies de formació professional i d’inserció laboral per a les dones que desitgen abandonar la prostitució.

Promoció de les associacions de migrants a Alcoi i posar en marxa un Pla d’Acollida als migrants, per tal d’aconseguir que milloren les condicions d’accés al mercat laboral, a l’habitatge i a la situació legal de residències. Aquest pla haurà d’incloure recursos especialitzats.

Impuls de la figura del Mediador intercultural, per facilitar les gestions de caire institucional, acadèmic, social, etc.

Ampliació dels serveis i recursos professionals especialitzats (advocat-da, treballador-a social, etc.) per a l’atenció a les persones migrants-estrangeres.

Implementació real del pla d’accessibilitat universal.

Defensa ferma dels drets lingüístics dels habitants d’Alcoi per donar sentit a la igualtat també en aquest àmbit: totes i tots som iguals independentment de la llengua que parlem.

Vetlar per l’aplicació de la llei d’igualtat LGTBI a Alcoi.

Benestar social

Potenciar el Consell de Benestar social, o Consell d’Inclusió social segons la nova llei de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

Fer que siga un òrgan efectiu i eficient, format per les diferents entitats de caràcter social de la ciutat, tècniques municipals i altres agents directament implicats amb el benestar social.

  • Diagnosi a través del Consell dels diferents problemes i necessitats del conjunt de la ciutadania.
  • Conversió de la diagnosi en una eina d’aprenentatge en els centres d’ensenyament de secundària i en la relació amb les universitats públiques valencianes (ofertar llocs de pràctiques curriculars i extracurriculars remunerades, promoure la realització de treballs de final de grau i final de màster).
  • Implementació solucions a curt, mitjà i llarg termini de les necessitats plantejades.
  • Disseny d’indicadors avaluatius de la tasca del govern municipal en benestar social.

Realització de campanyes informatives en tots els barris, sobre els drets i serveis que estableix la Llei de Dependència així com el Catàleg de Serveis Socials municipals.

Agilització de les gestions per a avaluar les sol·licituds de dependència.

Millora dels programes municipals d’emergència social destinats a pal·liar contingències extraordinàries i necessitats bàsiques de les persones i unitats familiars a través de la implementació de prestacions econòmiques i serveis de proximitat.

Creació de centres socials en cadascun dels barris de la ciutat.

Solució integral per a persones amb elevats graus de dependència majors de 21 anys, que incloga la possibilitat d’accedir a una Casa-llar per tal de poder fer una vida autònoma; teràpies com la logopèdia i la fisioteràpia; un espai d’inserció laboral, que done oportunitats de treball i d’ocupació i, per últim, un espai adequat per a les relacions i l’oci, amb interacció amb els qui són iguals, però també amb la resta de la societat.

Pla municipal d’inclusió de persones amb diversitat funcional.

Convivència intergeneracional

Creació de noves places públiques en residències de majors: implementació d’un projecte social cooperatiu de persones majors en l’antiga fàbrica dels Montllor.

Programa d’activitats de suport a les persones majors amb l’objectiu d’evitar l’aïllament i la solitud, i impulsar xarxes de suport social.

Vigilar l’acompliment dels criteris pels quals UNICEF ha atorgat a Alcoi el segell de Ciutat de la Infància.

Plantejament de mesures de convivència intergeneracional en els Centres de Dia de majors i en les escoletes i escoles públiques.

Creació d’un Pla Integral de Joventut que tinga com a eixos bàsics: l’emancipació, el benestar i la salut, l’oci, la formació i l’ocupació.

Potenciació la participació activa dels joves en la gestió i en la configuració d’una agenda d’oci i entreteniment per al Centre Cervantes Jove (CCJ), incloent-hi una oferta nocturna alternativa per al cap de setmana.

Creació d’una Oficina d’Informació i Assessorament per a joves al CCJ que compte amb un o una mediador/a juvenil que els facilite els recursos municipals per poder dur a terme les propostes programades pels mateixos joves.

Foment de l’oferta d’oci infantil i juvenil grupal de caràcter laic amb el condicionament d’espais que permeten la socialització entre iguals, la creació de tallers autogestionats o sales d’assaig per a grups de música.

Atenció integral a les famílies

Implementació de mesures preventives de caràcter transversal per al correcte desenvolupament de xiquetes i xiquets en un entorn socioafectiu segur capaç de cobrir les necessitats i que done accés a l’educació, la salut i l’habitatge de manera normalitzada.

Reforçament dels serveis i dels recursos públics en l’atenció a famílies amb menors a càrrec en situació de pobresa o d’exclusió social.

Ampliació de places públiques en escoletes infantils municipals. Creació d’alternatives com són les “mares de dia”.

Programa de formació a les famílies que treballe la parentalitat positiva, la coresponsabilitat, les famílies diverses, la mediació familiar, gestió d’emocions i contra la violència intrafamiliar.

Promoure mesures de corresponsabilitat pública de la cura dels infants: ludoteques per a l’ús de serveis culturals o per a la implicació en processos de participació ciutadana.

Salut

Donar suport a les demandes dels i les professionals de la sanitat per tal que es doten de més personal i recursos per a aconseguir una atenció de major qualitat a la ciutadania sense que això implique la precarització dels treballadors/es.

Implementació d’un pla municipal d’educació per a la salut que supose integrar i coordinar iniciatives de promoció de la salut de la ciutadania: grups per a caminar, alimentació saludable, campanyes en contra de l’excés d’aliments ensucrats, pautes per a la cura postural -especialment en el treball de cures i el domèstic-, prevenció de les addiccions.

Disseny d’un pla de promoció de la salut i l’esport entre els adolescents i joves per a fomentar el seu benestar psicològic i físic. Cal tindre especial cura amb les dones i les persones migrants.

Eliminació de publicitat institucional en mitjans de comunicació que facen difusió de missatges de cases d’apostes.

Tindre especial cura per implantar  a Alcoi i fer extensible a la resta del municipis d’una unitat de salut que treballe en la prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual.

Esport

Foment de l’alimentació saludable entre la població, tot establint programes formatius;  substituir les màquines de vending actuals per unes altres amb aliments saludables en centres educatius i, en general, en tots els edificis públics de la ciutat; col·laboració amb els menjadors escolars i els centres socials de la gent gran i agregar actuacions de prevenció de l’obesitat en línia amb el que desenvolupa l’estratègia estatal NAOS.

Vinculació dels espais verds i industrials de la ciutat per al desenvolupament d’esports de carrer (BMX, Tricking, Roller-Derby, Parkour, Rocòdrom).

Dotació d’elements adequats per a la pràctica esportiva a l’aire lliure en els espais verds urbans.

Redacció en xarxa d’una guia esportiva online, que documente els espais públics existents i les seues possibilitats d’ús, atenent tant els diferents grups d’edat com la diversitat funcional.

Establiment vies d’acció i mediació per incloure en igualtat i paritat la dona en l’esport en totes les disciplines.

Desenvolupament d’activitats relacionades amb la tradició, història i pràctica de la pilota valenciana, tenint com a centre el trinquet d’Alcoi.

Cooperació

Promoció de la política activa vinculada a la ferma defensa dels Drets Humans des de l’àmbit local.

Destinar com a mínim el 0’7% del pressupost de l’Ajuntament a projectes de cooperació internacional.


Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies