També estem a les xarxes socials
 
Cronologia del contracte de Recollida de Residus Urbans (RSU) i de Neteja Viària

En aquesta pàgina fem una cronologia de com s’ha desenvolupat l’anterior contracte de la brossa i sobretot tot el que ha anat succeint des que va caducar i el procés que ha tingut la licitació del nou contracte.

RESUM:

Anys 90

El servei de recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU) i el de neteja viària eren prestats des de l’Ajuntament fins finals dels anys 90. Es va decidir que el servei el gestionara una empresa privada.

1999

El servei se li va adjudicar a l’empresa Fomento Construcciones y Contratas (FCC) l’any 1999 i va començar a prestar-lo l’estiu del 2000. El contracte tenia una duració de 10 anys amb possibilitat de 2 anys més de prórroga.

2000-2011

Durant els governs del PP es va deixar acabar el contracte i també es va optar per prorrogar-lo 2 anys més fins 2012.

2011

A la legislatura 2011-2015 es va reactivar el Consell de Participació de Medi Ambient per preparar un nou plec de condicions amb la participació d’Associacions de Veïns, col·lectius socials i empresarials i grups municipals.

2012

La prorroga del contracte caduca i a partir d’eixe moment cada més l’Alcalde Toni Francés signa una autorització per seguir pagant-li a l’empresa sense contracte.

2013

Les competències de Recollida de RSU i neteja viària se separen. La recollida de RSU es queda a la regidoria de Medi Ambient (EU) i la de neteja viària passa a la regidoria d’Obres i Serveis (PSOE).

2014

Hi ha informes tècnics que avalen la separació del servei de neteja viària de la recollida de RSU.

Al Consell de participació de Medi Ambient s’acorda recuperar la neteja viària i fer un Plec de condicions per a la contractació de la recollida de RSU.

S’elabora un Plec de Condicions amb la participació del Consell de Medi Ambient, millores del govern PSOE-EU i aportacions de compromís.

A finals d’any es presenta el nou Plec de Condicions amb millores en matèria de control a l’empresa introduint nous indicadors d’eficiència i de qualitat, amb una plataforma informàtica de gestió del servei i amb inspeccions i auditories periòdiques, també la introducció d’un cinqué contenidor així com la previsió de campanyes de conscienciació per empreses, comerços i particulars.

2015

El PSOE s’oposa a seguir endavant amb el nou Plec de Condicions. Paralitza la separació de serveis, la recuperació de la neteja viària (sobre la qual no havia treballat res) i argumenta que ja ho abordarà el proper govern que isca de les eleccions vinents a maig.

El PSOE governa en solitari després de les eleccions de maig. Descarta el Plec de Condicions elaborat anteriorment i comenza de zero.

2016

Es contracta una empresa externa per elaborar el nou Plec de Condicions. Guanyar Alcoi i Compromís fan públics els seus dubtes sobre aquesta contractació amb sospites de competència simulada i que l’empresa faça un Plec de Condicions per afavorir a una empresa concreta. Per tractar de defendre’s el Govern i l’empresa acaben mentint públicament.

2017

Des de Guanyar Alcoi s’aporten nombroses propostes i millores del servei però la falta de treball del Govern del PSOE per la separació de contractes i la remunicipalització, la falta d’un procés de participació rigorós i de qualitat, junt amb tots els dubtes del procés fan que el seu vot a l’inici de l’expedient de contractació, decidit en assemblea oberta, siga negatiu.

Just abans de començar el procés d’adjudicació a l’empresa es realitzen per part del regidor del PSOE Jordi Martínez una sèrie de moviments de treballadors que acaben desplaçant al qui era cap del departament de Medi Ambient i col·locant en eixe lloc a un exregidor del PSOE, qui ha de fer la valoració subtjectiva de cada empresa.

falta acabar el “resum”

 

_______________________________________________

 

Abans de començar amb la cronologia detallada farem una breu explicació per entendre millor el context. Explicarem tres punts:

 • Possiblitats per gestionar un servei públic com la recolllida de residus i la neteja viària.
 • Elaboració d’un plec de condicions per a un concurs públic.
 • Valoració de les ofertes i adjudicació.

Després passarem a una cronologia:

 • Cronologia detallada del contracte de Recollida de Residus Urbans i de Neteja Viària
  • Inici del contracte anterior
  • Fi del contracte anterior
  • Elaboració del nou plec a la legislatura 2011-2015
  • Descart de l’anterior plec i elaboració del nou plec a la legislatura 2015-2019
   • Irregularitats trobades a la redacció del plec
   • La postura de Guanyar Alcoi en l’aprovació de l’expedient de contractació per l’adjudicació del servei
   • Licitació del nou contracte
    • Possibles irregularitats a la licitació?

– Possiblitats per gestionar un servei públic com la recolllida de residus i la neteja viària:

Abans de començar amb la cronologia ens agradaria fer una breu explicació de com es tria des de l’Ajuntament qui gestiona un servei com la recollida de rossa i la neteja viària.

Per prestar aquest servei es poden fer servir dos models:

 • Un model públic on el servei s’executa amb els treballadors de l’Ajuntament o els que es contracten a través d’una empresa pública. Entenem que amb aquest model l’Ajuntament s’estalvia  l’IVA, que hauria de pagar una empresa externa, el benefici industrial, que s’emportaria l’empresa externa, i part de les despeses de gestió que assoleix l’estructura del mateix Ajuntament. Aquest estalvi es pot reinvertir al servei per millorar-lo, així com les condicions dels treballadors.
 • Un model externalitzat on es contracta a una empresa privada perquè execute el servei. D’aquesta manera l’empresa busca el seu benefici econòmic i no prioritza la millora del servei.

En aquest cas es pot optar també per:

 • Mantenir els dos serveis en un mateix contracte, el de Recollida de Residus Urbans (RSU) i el de Neteja Viària, com fins ara, on una empresa té adjudicats els dos serveis conjuntament.
 • Separar els dos serveis en dos contractes diferents, bé per municipalitzar-ne un mantenint als treballadors i deixar la gestió de l’altre en mans d’una empresa privada o bé perquè siguen dos contractes més menuts i propiciar la diversificació d’ofertes fent que puguen optar empreses més menudes i fins i tot locals.

Quan s’opta per un model externalitzat el procediment és el següent:

– Elaboració d’un Plec de Condicions per a un concurs públic:

S’ha d’elaborar un Plec de Condicions: És el document obligatori als contractes públics que estableix les clàusules que s’accepten al contracte. En aquest s’indica com s’ha de prestar el servei i què se li demana a l’empresa tant en qüestions tècniques com materials i equipaments a utilitzar com en qüestions administratives sobre com valorar l’adjudicació i l’execució del servei i com pagar-lo.

També conté les relacions que s’han de complir entre l’Ajuntament i l’empresa que execute el servei així com els drets, obligacions i responsabilitats de les dues parts, assenyalant com es resoldran els possibles conflictes.

Per tot açò és important que aquest document siga el més exhaustiu i complet possible i que els requeriments siguen els adequats a les necessitats.

– Valoració de les ofertes i adjudicació:

Quan el Plec de condicions ja està elaborat es fa públic el concurs, les empreses que volen optar a prestar el servei presenten les seues propostes indicant la seua oferta econòmica. Cada proposta es valora seguint les indicacions del Plec de Condicions amb criteris objectius que es valoren amb les condicions de cada oferta i criteris subjectius que valoren els tècnics del departament de Medi Ambient. Amb totes les valoracions s’adjudica el servei a l’empresa amb més puntuació. A continuació se signa el contracte i s’inicia l’execució.

Amb tots aquests conceptes explicats passem a la cronologia:

– Cronologia detallada del contracte de Recollida de Residus Urbans i de Neteja Viària

* Inici del contracte anterior:

 • 1998

Amb Josep Sanus com a alcalde s’acorda el 1998 l’expedient de contractació de la gestió del servei per externalitzar-lo (fins al moment es gestionava de forma pública) i s’adjudica a FCC. El servei constava de la recollida de residus, la neteja viària i el manteniment del clavegueram.

 • 1999

El 13-01-1999 es firma el contracte amb FCC per 10 anys comptats a partir de l’inici dels serveis més 2 anys de pròrroga si les dues parts ho acorden.

 • 2000

07-2000: Entra en funcionament el nou contracte (a partir d’ací és d’on es conten els 10 anys).

EU trenca el govern amb el PSOE (a causa d’una altra externalització d’un servei, en aquest cas el servei d’aigua potable, privatitzat fins al 2020)

* Fi del contracte anterior:

 • 2010

El contracte del servei de recollida de brossa i neteja viària arriba a la seua fi i el Govern del PP amb Jorge Sedano al davant el prorroga dos anys més i li traspassa la feina al següent govern.

* Elaboració del nou plec a la legislatura 2011-2015:

 • 2011

El 2011, amb el nou govern, Esquerra Unida (EU) assumeix la regidoria de Medi Ambient amb Jordi Tormo i amb aquesta les competències de recollida de RSU.

A finals del 2011, des de la regidoria de Medi Ambient es reactiva el Consell de Participació de Medi Ambient amb la participació d’Associacions de Veïns, col·lectius socials i empresarials junt als grups municipals que ho desitgen.

 • 2012

Les pròrrogues del contracte caduquen el juliol del 2012. Què passa quan eixe contracte caduca? Es deixa de prestar el servei i se’ns menja la brossa sense que ningú preste el servei? No, com que ja se sap que caducarà a juny d’eixe any la Junta de Govern aprova una “Autorització per a continuar la prestació del contracte: servei de recollida de brossa i neteja viària”

A partir del moment que caduca fins a aquest moment, cada mes el departament d’Intervenció Municipal fa un informe de “reparo” (objecció) advertint al Govern que els pagaments són irregulars perquè no hi ha contracte. I cada mes, l’Alcalde, Toni Francés, signa alçant eixe “reparo” per poder efectuar els pagaments a l’empresa, perquè com a servei bàsic s’ha de complir amb la neteja i la recollida sí o sí.

Ací veieu un informe d’intervenció on es diu que les factures que es pagaran deriven d’un servei on el contracte ha caducat i especifica que no hi ha contracte a pesar que l’autorització de la junta de govern. Ací detall d’un decret de  :

Extracte de decret d'Alcaldia que autoritza el pagament a FCC fora de contracte

Extracte de decret d’Alcaldia que autoritza el pagament a FCC fora de contracte (fer clic per ampliar)

 

De fet, hi ha altres contractes que s’han seguit pagant després de caducar (neteja edificis públics) i altres serveis per als quals no hi ha hagut mai contracte (neteja CCJ, Escorxador, Explora, Refugi Cervantes…):

Extracte de decret d'Alcaldia que autoritza el pagament a FCC per serveis sense contracte

Extracte de decret d’Alcaldia que autoritza el pagament a FCC per serveis sense contracte (fer clic per ampliar)

 

O siga, que el servei continua prestant-se i continua pagant-se (gràcies a l’acord de la Junta de Govern i gràcies al fet que cada mes l’Alcalde signa l’objecció per a botar-se-la).

A finals de 2012 el Bloc abandona el Govern. Respecte a l’assumpte que tractem no hi ha cap canvi, Jordi Tormo continua a Medi Ambient i Jordi Martínez a Obres i serveis.

Des de la regidoria de Medi Ambient es reactiva el Consell de Participació de Medi Ambient amb diverses reunions en les quals s’extrauen diagnòstics i planificacions per a redactar un esborrany de Plec de condicions.

S’estudia la possibilitat de mancomunar amb Cocentaina i Muro la prestació d’aquest servei per buscar avantatges tècnics i reducció de costos econòmics. No va ser possible entre altres coses per la no disponibilitat final de l’Ajuntament de Cocentaina governat pel PSOE.

Al Consell de Participació de Medi Ambient es segueix treballant per millorar la gestió de Residus Urbans.

 

 • 2013

En agost de 2013 es comuniquen algunes propostes de canvis al servei de recollida de residus. Entre elles mantenir el sistema de contenidors, no augmentar els soterrats pels problemes de manteniment que ocasionen. Es valorarà introduir canvis a l’horari de recollida dels contenidors.

Retall periòdic El Nostre del 31 d'agost de 2013

Retall periòdic El Nostre del 31 d’agost de 2013 (fer clic per ampliar)

Altra notícia al diari Información.

El 13-09-2013 les competències de recollida de RSU i de neteja viària se separen. La Recollida de brossa es queda en Medi Ambient amb Jordi Tormo al cap i Neteja viària passa a IGS (Inspecció General d’Obres i Serveis) amb Jordi Martínez al capdavant.

 • 2014

El 28-04-2014 el regidor Jordi Tormo deixa el seu càrrec com a regidor per motius laborals. La seua regidoria de Medi Ambient passa a Paco Agulló, també d’EU.

Es presenta el nou Plec de condicions amb millores en matèria de control a l’empresa introduint nous indicadors d’eficiència i de qualitat, amb una plataforma informàtica de gestió del servei i amb inspeccions i auditories periòdiques, també la introducció d’un cinqué contenidor així com la previsió de campanyes de conscienciació per empreses, comerços i particulars.

Retall periòdic El Nostre del 15 de novembre de 2014

Retall periòdic El Nostre del 15 de novembre de 2014 (fer clic per ampliar)

 

El plec s’havia presentat a tots els grups municipals i a falta de les aportacions de la resta de grups estava enllestit i planificat segons els terminis per adjudicar el servei abans de l’estiu de 2015.

El plec estava enllestit però l’assumpte s’encalla per divergències entre EU i el PSOE.

Amb informes tècnics que els avalaven, des d’EU aposten per separar la neteja viària de la recollida del RSU. Tal i com s’havia acordat al Consell de Participació de Medi Ambient es proposava recuperar la neteja viària i fer un Plec de Condicions per a la contracta de la recollida dels RSU. Es volia fer un contracte curt i després, a mesura que les possibilitats econòmiques de les arques municipals ho permeteren anar recuperant la gestió pública.

El Plec de Condicions s’havia elaborat amb la participació del Consell de Participació de Medi Ambient i amb les millores que havien proposat des del mateix govern PSOE-EU junt amb les aportacions també de Compromís (cap del PP ni del grup de no adscrits de Jordi Sedano).

De la part de la neteja viària s’encarregava la regidoria d’Obres i Serveis amb el regidor del PSOE Jordi Martínez al capdavant.

EU empenta per aquesta opció però la majoria del govern la té el PSOE i s’oposa a seguir endavant. En concret és la regidoria d’Obres i Serveis, de la que depenia la neteja viària, gestionada per Jordi Martínez, la que posa entrebancs a la voluntat política de separar els dos serveis i municipalitzar el servei de neteja viària.

 • 2015

A principis del 2015, cinc mesos abans de les eleccions municipals, el Plec de Condicions estava enllestit per tal de fer-se efectiu quan la Comissió de Govern li donara el vistiplau. Aquest darrer pas no es va donar mai. El PSOE va evitar la gestió d’EU en la qual es pretenia separar els dos serveis i recuperar la neteja viària i va argumentar que el tema ja seria abordat pel nou govern que isquera de les eleccions de maig del 2015.

A maig se celebren les eleccions municipals. PSOE decideix governar en solitari amb 9 regidors de 25.

 

* Descart de l’anterior plec i elaboració del nou plec a la legislatura 2015-2019

El 2015 el nou govern del PSOE en solitari desestima el Plec ja redactat de forma participativa al Consell de Medi Ambient i decideix començar de nou la redacció d’un altre nou per adjudicar el servei de recollida de RSU i la neteja viària de forma conjunta  a una empresa privada. S’evita així la separació dels dos contractes i la recuperació del servei de neteja continuant així amb la privatització d’aquest i afavorint a les grans empreses multinacionals.

Per a la redacció del nou Plec de condicions, donats els vincles entre regidors, tècnics i empresaris i per evitar sospites de manipulació del concurs, el govern del PSOE desestima als tècnics de l’Ajuntament i es busca adjudicar-li a una empresa privada la feina de redactar un estudi tècnic previ i la redacció del Plec de condicions.

Com que es planteja com un contracte menor de menys de 18.000 € no cal fer concurs públic i el procediment a seguir és que s’ha de demanar pressupost a tres empreses a voluntat del govern i triar el més baix.

 • 2016

Aquest contracte s’adjudica a l’empresa catalana Lovic.

> Irregularitats trobades a la redacció del plec:

Compromís i Guanyar Alcoi denuncien irregularitats a l’adjudicació a Lovic.

Irregularitats trobades:

1- Relació entre les empreses a les quals se sol·licita pressupost

El pressupost es demana a tres empreses, una de les quals renuncia a presentar pressupost per eixa quantia econòmica. En queden només dues: Lovic i BCNEcologia. L’empresa BCNEcologia només ha fet una vegada la feina que se li demana, redactar un plec de condicions i casualment l’ha fet junt amb Lovic. A la pàgina web de BCNEcologia es pot veure que, entre les desenes de projectes que l’empresa ha portat a terme, només hi ha una redacció d’un plec de condicions de recollida de residus: i ho va fer en col·laboració amb Lovic (com es veu a la imatge de baix. FALTA). Per cert, aquella gestió de residus va acabar adjudicant-se a FCC. Ens genera sospites.

 

2- Pressupostos calcats

Els pressupostos de Lovic i de BCNEcologia vénen presentats amb el mateix format, tipografia, estructura, apartats… Iguals a excepció de les xifres pressupostades, un poc més baixes les de Lovic. (no podem publicar aquests documents) Ens genera sospites.

 

3- Treballadors comuns entre empreses

A l’oferta de Lovic s’assenyalava la participació d’una consultora en serveis ambientals i de qualitat. Una simple consulta a internet permet veure que aquesta professional treballa al mateix temps per a Lovic i BCNEcologiaEns genera sospites.

Extracte del perfil de la consultora que treballava per a les dues empreses extret d'una xarxa de perfils professionals

Extracte del perfil de la consultora que treballava per a les dues empreses extret d’una xarxa de perfils professionals (fer clic per ampliar)

 

4- Dates que no quadren

A l’expedient de l’adjudicació: El dia 11 de desembre el tècnic de l’Ajuntament demana pressupost a les tres empreses. El 18 de desembre Lovic aporta una documentació amb data de setembre de 2015, mesos abans que se sol·licitaren els pressupostos. Se li havia comunicat abans per canals extraoficials? Ens genera sospites.

 

Sospites de competència simulada:

Totes aquestes irregularitats ens porten a pensar que hi podia existir un cas de competència simulada en el qual es fa veure que es demanen pressupostos a diverses empreses però extraoficialment està tot arranjat entre les diverses empreses perquè l’empresa triada siga una concreta.

Però encara hi ha més:

 

5- Pressupost que superava el màxim

El pressupost que presenta Lovic resulta superar finalment els 18.000 € amb despeses complementàries fora del pressupost, no es considera vàlid i l’empresa l’ha de modificar per a poder ser aprovat. L’empresa havia sigut triada per presentar el pressupost més baix però després amb despeses complementàries pretenia augmentar el cost màxim.

 

6- Allí on treballa LOVIC el 75% de les vegades guanya FCC

El 75% dels processos en què ha participat Lovic a Catalunya s’han acabat adjudicant a l’empresa FCC. Ens genera sospites.

Jordi Martínez contesta públicament a eixes acusacions. Diu que a Catalunya FCC ha guanyat al 75% de poblacions de més de 20.000 habitants i que per això és normal que allà on treballa Lovic guanye FCC amb un percentatge similar.

Respecte a les nostres declaracions en roda de premsa diu: “la intenció de la roda de premsa no era aclarir coses ni millorar el nostre poble, sinó posar ombres i intrigues en un procés que serà clar, nítid i diàfan
I també: “Personalment, he perdut tota la confiança en Compromís i Guanyar en aquest tema
a banda de repetir que havíem fet el ridícul: “…el ridícul espantós que han fet…” o “…ells no hagueren fet el ridícul…

Notícia a AraMultimedia.

Però el que diu Jordi Martínez és mentida. Dels 64 municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants, menys d’un 30% encarreguen la recollida de residus o la neteja viària a l’esmentada empresa. Mentir públicament per defendre una empresa privadaEns genera sospites.

Taula amb els municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants i l'empresa que presta el servei de recollida de residus

Taula amb els municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants i l’empresa que presta el servei de recollida de residus (fer clic per ampliar)

 

7- Mentides sobre anteriors treballs de l’empresa

L’empresa Lovic afirma a les reunions amb els regidors i a la seua web que només treballa amb administracions públiques per evitar incompatibilitats.

Segons diu l’acta de la reunió:
Vicenç Garcés hace una exposición de la trayectoria profesional de su empresa. Tienen una línea de trabajo exclusiva para la administración pública, esto les evita incompatibilidades. Únicamente realizan alguna actuación de auditorías para Ayuntamientos.”

A la web de Lovic indica que s’ha treballat per a l’Ajuntament de Crevillent. El mateix Jordi Martínez reconeixia que arriba a contactar amb l’empresa després del treball que havia fet a aquesta localitat.

Captura de la web de l'empresa LOVIC on s'indicava que havia treballat per a l'Ajuntament de Crevillent

Captura de la web de l’empresa LOVIC on s’indicava que havia treballat per a l’Ajuntament de Crevillent (fer clic per ampliar

 

Però resulta ser fals. A l’Ajuntament de Crevillent no tenen constància de què Lovic haja treballat mai per al Consistori. Fonts del govern de Crevillent indiquen que si l’empresa ha treballat allà, deu haver estat per a alguna empresa privada. Després de denunciar-ho la web es modifica per eliminar aquesta dada. Mentides per a aparentar solvència contrastada. Ens genera sospites.

Captura de la web de l'empresa LOVIC després d'indicar-los que no era cert el que anunciaven.

Captura de la web de l’empresa LOVIC després d’indicar-los que no era cert el que anunciaven. (Fer clic per ampliar)

 

8- Falta de participació 

Des del Govern del PSOE es va dir que es tindrien en compte les aportacions que els diferents col·lectius socials vulguen fer. Durant la reunió amb Lovic, se li va preguntar a l’empresa quins procediments de participació posarà en marxa, i la resposta fou que no es contempla cap procés d’aquest tipus.

 

Des de Guanyar Alcoi i Compromís s’ha volgut evidenciar que l’adjudicació a Lovic s’ha fet de forma irregular. Si externalitzant la redacció del plec de condicions el que es pretenia és allunyar les sospites de manipulació del concurs del servei de recollida de RSU i neteja viària a favor de FCC, el que s’ha fet amb aquestes irregularitats no és allunyar aquestes sospites.

A l’estiu i tardor del 2016, es presenten les propostes de l’esborrany, l’estudi previ i el plec. Guanyar Alcoi fa aportacions al plec de condicions per millorar-lo amb propostes vinculades al medi ambient, com a les persones, com a la qualitat del servei, dels diferents recursos…

 • 2017

A febrer, Guanyar Alcoi encarrega un informe a una empresa especialista en auditories a plecs de condicions d’aquest tipus i aquest informe destaca diferents irregularitats.

Als criteris de valoració n’hi ha que “afavoreixen clarament a la concessionària actual del servei” (FCC), ja que aquesta disposa de tota la informació necessària per a la prestació del servei i les noves empreses no.
També hi ha altres criteris de valoració que van en detriment de l’Ajuntament, i per tant, de la qualitat del servei. Com per exemple la falta de penalitzacions adequades davant de possibles incompliments del servei.

Extracte de l'informe sol·licitat per Guanyar Alcoi

Extracte de l’informe sol·licitat per Guanyar Alcoi (fer clic per ampliar)

Gràcies a aquest informe encarregat per Guanyar Alcoi es van solucionar les irregularitats al document final.

 

El 31-03-2017 se celebra un Plenari extraordinari per aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació mitjançant  de procediment obert del contracte del servei de recollida de RSU i neteja urbana.

> La postura de Guanyar Alcoi:

Tot i que la privatització no és el model al qual li donem suport, des de Guanyar Alcoi s’han fet moltes aportacions i millores al plec.

Aportacions de Guanyar Alcoi

 • Hem reivindicat Garanties laborals com la subrogació dels actuals treballadors i treballadores.
 • Hem reivindicat les pertinents garanties socials.
 • Hem aportat modificacions pel que fa a la qualitat dels materials i en matèria medi ambiental perquè tots els productes tinguen segell i certificació ECOLABEL.
 • Hem demanat la possibilitat del 5é contenidor (resta de l’orgànic).
 • La necessitat de campanyes de conscienciació no només per a reciclar, també per a la reducció de residus.
 • Hem avisat sobre la necessitat d’un procés sancionador i de penalitzacions més estricte i rigorós, quan hi haguera incompliment de contracte.

Gràcies a un informe extern que Guanyar Alcoi va sol·licitar a una empresa especialitzada es van detectar irregularitats als esborranys del plec que afavorien a l’actual empresa i perjudicaven l’Ajuntament i que s’han solucionat al document final.

Punts amb els que no estàvem d’acord

 • La no separació de contractes (Neteja viària per una banda i Recollida de brossa per l’altre) que facilitaria que xicotetes i mitjanes empreses i empreses d’economia social pogueren participar.
 • La no implantació d’entrada del SDDR (Sistema de Depòsit, Devolució i Residus) més respectuós amb el medi ambient.
 • La contractació d’una empresa externa per redactar un Plec que han hagut de refer majoritàriament els tècnics i serveis econòmics de la casa.
 • La falta d’un procés de participació rigorós i de qualitat, que no ha donat veu correctament a la ciutadania davant d’un tema d’interés general.
 • El treball inexistent per la remunicipalització que suposaria més d’un 20% d’estalvi.

 

Beneficis de recuperar un servei públic

Beneficis de recuperar un servei públic (fer clic per ampliar)

 

– El concurs

El 18-04-2017 es va obrir el termini perquè es presentaren ofertes d’empreses fins al 2 de juny i es presenten 8 empreses.

 • Entorno Urbano
 • UTE Urbaser Recisa
 • Limasa
 • UTE Fovasa Gestaser
 • FCC
 • Valoriza
 • UTE Actua Acciona

Moviments precipitats de personal implicat a l’adjudicació:

Fins a juny del 2017 el cap del departament d’Obres i serveis era Miguel Ángel Serra. En aquest moment Miguel Ángel Serra es jubila sense que se li sol·licite allargar uns mesos la seua feina donats els contractes importants que anaven a adjudicar-se.

Per un altre costat com a cap de departament de Medi Ambient, el departament encarregat de la valoració de les propostes de les diferents empreses per al contracte de RSU i neteja, es trobava Miguel Signes.

En 2010 Jordi Martínez havia criticat el nomenament de Miguel Signes al capdavant de Medi Ambient. Açò havia dit:

quien ya consiguió una plaza en el Ayuntamiento mientras era personal de confianza del PP, rematará ahora su fulgurante carrera con su nombramiento para el nuevo cargo

un puesto de libre designación entre los funcionarios del departamento se va a convertir en el reducto necesario para que el PP blinde a su personal ante un inminente cambio de gobierno en Alcoy

Ací la notícia completa.

Davant la plaça buida que deixa Miguel Ángel Serra a Obres i Serveis el regidor Jordi Martínez decideix realitzar una mobilitat de personal i traslladar a Miguel Signes de cap de Medi Ambient a cap d’Obres i Serveis.

D’aquesta forma, en el moment de l’adjudicació del nou contracte, el regidor Jordi Martínez desplaça a qui tenia experiència al càrrec de cap del departament de Medi Ambient i el trasllada a un altre departament.

Per omplir el buit provocat per aquest desplaçament es nomena cap de departament provisional de Medi Ambient a Carles Samper, exregidor del PSOE durant dues legislatures que era fins al moment capatàs de les brigades de Medi Ambient. És ell qui s’encarrega de les valoracions del concurs.

Per a donar-li suport a aquesta tasca i facilitar i ordenar la informació de la licitació de les diverses empreses presentades, des del Govern del PSOE es contracta una empresa privada de Valladolid, en principi innecessària, que ens costa 16.788,75 €. Però després finalment ha de ser Samper qui valore els precs de condicions.

 

– La valoració de les propostes:

Explicar açò:

//////veig que no tracten amb el mateix criteri a FCC que als altres a l’hora de fer valoracions objectives dels criteris subjectius..

la serie “Elementos a destacar” es suspitosament llarga, sense tabular el fet de que aquesta empresa JA coneix perfectament els itineraris, el barris, els sentits de circulacio dels carrers..resalten millores que ofereixen, pero que no detallen, no especifiquen la cuantitat de operaris actuals i la cuantitat de operaris futurs…punt molt important cuan tu JA tens experiencia en l’escenari de treball, perque si proposes una millora sustancial en el server, no mes pot vindre per 2 camins:

1.- Increment sustancial de la tecnologia (hauries de detallarla expresament i amb detall), i..
2- Increment de personal (Ma d’Obra Directa)..

perque per tot el que ofereixen com a millora fan falta invertir mes hores de treball, aixo no mes s’aconsegeix mitjançant una evolucio en la eficiencia de treball..//////

A les valoracions de les propostes hi ha dos apartats:

 • Les valoracions objectives, que es mesuren amb criteris objectius i puntuen tal com marca el plec de condicions sense que intervinga cap valoració subjectiva:

En aquest apartat les puntuacions són:

– Entorno Urbano  x
– UTE Urbaser Recisa  x
– Limasa  x
– UTE Fovasa Gestaser  x
– FCC  x
– Valoriza  x
– UTE Actua Acciona  x
Observem que …
 • Les valoracions subjectives, on els tècnics, en aquest cas Carles Samper, valora les característiques de cada proposta marcades al plec de condicions però segons el seu criteri.

En aquest apartat les puntuacions són:

– Entorno Urbano 10,28
– UTE Urbaser Recisa 13,91
– Limasa 6,48
– UTE Fovasa Gestaser 11,5
– FCC 22,13
– Valoriza 11,6
– UTE Actua Acciona 8,98

A les valoracions subjectives s’observa una gran diferència del major puntuat (FCC) respecte a la resta.

 

 El total de puntuacions:
– Entorno Urbano  x
– UTE Urbaser Recisa  x
– Limasa  x
– UTE Fovasa Gestaser  x
– FCC  x
– Valoriza  x
– UTE Actua Acciona  x
Observem que …

 

Amb el total de les puntuacions s’adjudica el contracte a FCC.

 

 

– Qui és FCC?

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.  és una multinacional espanyola present a més de 20 països, ofereix serveis de construcció, energia i sanejaments urbans, de residus i gestió de l’aigua. Ha sigut la concessionària del servei de neteja viària, de recollida de residus urbans i també de la gestió d’aigua a Alcoi des de l’any 2000 i al 2017 ha guanyat la nova ajudicació de la recollida de residus urbans i neteja viària.

Present a l’IBEX35, és una de les empreses pitjor valorades per l’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa, on detalla les més de 30 filials radicades en paraïsos fiscals amb “fi d’elusió o optimització fiscal”, ja que FCC no detalla desglossament d’activitats, o que el grup no manifesta un compromís exprés de no utilització de treball infantil.

Amb dades de la CNMV s’ha elaborat aquest gràfic que també podeu veure ací.

Empreses IBEX35 amb paraísos fiscals

Empreses IBEX35 amb paraísos fiscals (fer clic per ampliar)

Més notícies al respecte de l’utilització de paraïsos fiscals per part de FCC.

Guanyar Alcoi va presentar una moció al plenari de març del 2017 perquè Alcoi es declarara ciutat lliure de Paraïsos fiscals. Amb aquesta moció volíem que l’Ajuntament es comprometera a fer els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavorisquen les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que fan servir els paradisos fiscals per a evadir o eludir impostos.

La moció va ser aprovada però des del govern del PSOE no s’ha fet cap feina per introduir aquests canvis als concursos públics.

 

En matèria de corrupció destaca que José María Mayor Oreja, president de FCC Construcción entre 2001 i 2013, va reconéixer en declaració davant del jutge donacions a partits polítics.

 

Titular de la notícia on un exdirectiu de FCC admetia donacions al PP per part de la companya

Titular de la notícia on un exdirectiu de FCC admetia donacions al PP per part de la companya (fer clic per ampliar)

 

L’empresa FCC, a través de la seua filial Aqualia, gestiona el servei d’aigua potable a Alcoi. El 2020 s’acaba aquest contracte i tenim una oportunitat per recuperar el servei d’aquest bé tan important com és l’aigua.

 

 

El fals rescat d’Alcoi per part del PSOE

 • Primer ho deixe caure
 • Després vinc i ho arregle
 • Sóc el salvador!
 • NO!

 

 

CONCLUSIÓ FINAL?

 

 

 

 

——————————————————————————

Una ciutat com Alcoi que històricament ha tingut una gestió dels seus RSU prou deficient i d’un cost econòmic excessiu es mereix fer un pas endavant cap a la municipalització del servei. Aquest fet a moltes altres poblacions ha suposat un estalvi econòmic i un augment del control directe del servei.

Tant els governs del PP com del PSOE han volgut mantenir la privatització del servei que només aporta beneficis per a l’empresa a la qual se li adjudica. Des de finals dels 90 l’empresa adjudicatària ha sigut FCC.

ESTEM EN CONTACTE