També estem a les xarxes socials

1 – PROMOCIÓ ECONÒMICA I TREBALL

Alcoi, ciutat industrial i emprenedora

☛ Diagnòstic de la comissió de treball.

Des de la Comissió de Promoció Econòmica i Treball hem basat les propostes per al programa de Guanyar Alcoi en la necessitat d’un canvi de concepte. És necessari que tota la població d’Alcoi siga beneficiària de la gestió tant de l’ajuntament com dels empresaris, emprenedors i dels treballadors.

☛ Propostes estratègiques en matèria de promoció econòmica

☞ Dinamitzar el Consell Econòmic i Social (CES) ja existent, on participen els agents socioeconòmics públics i privats com CEEI, Cambra de Comerç, EPSA, instituts, sindicats, AITEX, associacions empresarials, persones individuals etc. Dotarlo de capacitat de generar iniciatives, que seran portades a terme per l’agència de desenvolupament local (ADL), a la que dotarem de més recursos per ser el punt central de la promoció econòmica de la ciutat.

☞ Des de l’ADL es farà un catàleg de les activitats empresarials i indústries existents, la seua repercussió en la ciutat i comarca, les necessitats que falten cobrir i es posarà en contacte a treballadors i empreses per anar creant llocs de treball.

☞ L’ADL serà el punt d’encontre per als emprenedors que necessiten ajuda per iniciar la seua activitat, ja que l’ADL orientarà i derivarà, d’acord amb l’especialitat de la proposta presentada, a les diferents entitats existents, o que es puguen crear, la gestió concreta d’un projecte.

☞ L’ADL tindrà informació constant de les diferents opcions en matèria de subvencions, ajudes i fons públics de caràcter local, autonòmic, nacional i europeu per a aplicar en cada cas concret.

☞ L’ADL gestiona l’Espai Àgora i el servirà per mantenir en contacte als diferents sectors formatius de la ciutat i comarca a fi de coordinar la creació de projectes en comú aprofitant la diversitat de formació acadèmica. Per exemple, per crear una empresa multimèdia, es posaran en contacte estudiants de l’EPSA i la part de disseny serà aportada per alumnes de l’escola d’art, evitant així que s’hagen de buscar recursos externs a la comarca.

☞ D’acord amb les necessitats detectades, es sol∙licitaran els cicles formatius que es consideren, d’acord amb les necessitats de la ciutat i comarca: formació agrària, turística, esportiva.

☞ Es dotarà a la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat de funcions específiques a nivell de promoció econòmica, optimitzant els recursos de cada localitat i posant en marxa projectes a nivell comarcal en els que intervinguen diferents ajuntaments.

☞ Es crearan acords entre l’ajuntament i cooperatives de crèdit per impulsar projectes nous que suposen la creació de llocs de treball.

☞Es facilitarà l’accés a recursos municipals existents, per a la creació d’empreses (condicionament d’immobles buits, ús de material, accés a equips informàtics, etc.).

☞ S’incentivarà amb avantatges fiscals a les empreses que opten pel cooperativisme o l’autoocupació.

☞ S’identificaran els sectors productius d’alt valor afegit i que suposen oportunitats de negoci i de treball de cara al futur a fi de promoure línies de formació i fomentar l’empreniment en aquests camps i l’elaboració de plans de negoci.

☞ Es promourà la rehabilitació del polígons ja existents, creant, arribat el cas, nous, tant a nivell local com des de la Mancomunitat, de la mà dels organismes corresponents.

☞ Aplicar un pla conjunt de millora d’accés a internet, repartiment postal i seguretat en les zones industrials.

☞ S’incentivarà a les empreses que apliquen polítiques de conciliació laboral.

☞ Impulsar la recuperació del sistema agrari i afavorir el desenvolupament de l’agroindústria per a la transformació dels productes d’origen.

☞ Es fomentarà l’agricultura ecològica, la creació d’un banc de terres a nivell de la Mancomunitat i la constitució d’una càmera agrària comarcal.

☛ Propostes estratègiques en matèria de turisme.

☞ Completar la catalogació, recuperació i valoració dels recursos turístics de la ciutat i el seu entorn.

☞ Assignar els recursos als eixos bàsics de la marca turística d’Alcoi: indústria, modernisme, patrimoni natural i rural, festes i art/cultura.

☞ Creació d’un Museu de la Industrialització, que hauria d’anar més enllà de l’exposició d’arqueologia industrial, per a presentar un recorregut històric fins als nostres dies sota formats museístics actualitzats.

☞ Situar un punt d’iniciexpositor per a la ruta del modernisme, de l’Alcoi de la guerra i d’altres, com una mena de centre d’interpretació.

☞ Modernitzar el Museu de la Festa i donarli més protagonisme i contingut al de Nadal.

☞ Elaborar un paquet turístic integral per a que el visitant puga tenir una experiència completa i continuada de la nostra ciutat (al marge de que hi haja un desagregat de rutes temàtiques). Promocionar de forma pública i privada aquest paquet turístic.

☞ Traçar i senyalitzar de manera atractiva diferents rutes temàtiques en base als recursos disponibles.

☞ Signar convenis amb les diferents administracions implicades per a que Alcoi siga la seu d’un Centre de trekking per impulsar el turisme d’interior.

☞ Juntament amb la Mancomunitat, sol∙licitar a la Diputació d’Alacant que hi hagen dues marques per a donarli èmfasi decidit al turisme d’interior i no estar subordinats al soliplatja (ja ho fan Granada, Girona i Tarragona, per esmentar 3 exemples que tenen un “Costa de…”). Posar en valor els actius per a fer marca d’Alcoi com a ciutat de l’art i de la cultura.

☞ Fomentar la creació d’empreses de serveis socials preferentment d’economia social.

☞ Facilitar amb les mesures adients la rehabilitació d’habitatges.

☛ Propostes estratègiques en matèria d’ocupació.

☞ Creació del Observatori per l’Ocupació de caràcter comarcal amb l’objecte de determinar les necessitats formatives professionals que faciliten ajustar l’oferta dels centres formatius ocupacionals i educatius públics i privats (IES, acadèmies, etc.) a les demandes de les empreses: definir el perfil del treballador sol∙licitat.

☞ Generar una borsa de demanda de formació a partir de la petició de les empreses, per a definir l’oferta formativa.

☞ Divulgar els programes existents de foment de l’ocupació, les deduccions i beneficis per a les empreses que acullen alumnes en pràctiques i que promouen la formació contínua dels treballadors.

☞ Orientar, fomentar i facilitar ocupació en dependència, rehabilitació d’habitatges i conservació del territori.

☞ Impulsar les iniciatives de treball associat (cooperatives i societats anònimes laborals), així com l’autoocupació.

☞ Fomentar la contractació a través de la baremació en contractes públics dels majors de 45 anys, els desocupats amb discapacitat, les víctimes de la violència de gènere i les persones en risc d’exclusió social, a partir dels programes existents en cada moment.

☞ Establir deduccions en els impostos locals per a les empreses que generen ocupació estable per mitjà de contractacions indefinides.

☞ Impulsar i liderar des de l’Ajuntament d’Alcoi, en cooperació amb el Consell Econòmic i Social, la creació del lobby de municipis industrials de la Mariola per tal de reclamar a la Generalitat Valenciana i al Ministeri d’Indústria un pla especial de reindustrialització que incloga una dotació especial per a la reorganització del sòl industrial. Es tracta de concentrar petites parcel∙les i generar espais el més grans possibles per a atreure inversions majors.

☞ Fomentar la participació de l’Ajuntament en projectes europeus en cooperació per a l’adopció de bones pràctiques en matèria de generació d’ocupació desenvolupades en altres ciutats europees.

☛ Propostes estratègiques en matèria de sòl industrial.

☞ Per a millorar les dotacions de sòl industrial urgeix urbanitzar l’àrea El Clergue i recuperar la zona industrial tradicional de Cotes Baixes que presenta moltes carències a nivell d’accessos a les xarxes d’internet i en els seu entramat de carrers, a més de la quantitat de naus i solars abandonats que estan de desús.

☞ Abandonar, definitivament, la idea de polígon industrial a La Canal com a àrea d’expansió industrial d’Alcoi degut als riscos no admissibles que presentaria en el plànol hidrològic, comprometent la seguretat de l’aqüífer i els pous del Molinar, vitals per a l’abastament d’aigua potable de la ciutat d’Alcoi, tal i com es recomana als estudis de les empreses GEA 21 (2001) i EVREN (2005) encomanats per l’Ajuntament d’Alcoi i que també es recull a l’Informe Ambiental al Pla General elaborat per la Comissió d’Avaluació Ambiental de la Direcció General d’Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i al Document de Referència per a l’Avaluació Ambiental del Pla General d’Alcoi firmat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

☞ Desenvolupar com a alternativa viable per a la creació de sòl industrial, tot i seguint les recomanacions de l’esmentat estudi elaborat per GEA 21, de l’Àrea Sud d’Alcoi, de la que indica el següent: “Es tractaria, en suma, de crear un gran espai capaç d’albergar activitats productives i ciutadanes molt diversificades, però curosament compatibilitzades a través del disseny territorial i urbanístic: una gran àrea urbana pensada per a facilitar la vida de la gent, de la majoria de la població d’Alcoi, tant a l’hora de treballar en ella com d’utilitzarla quotidianament per a moltes diferents finalitats”.

☞ L’ Àrea Sud connectaria les actuals zones industrials de Batoi, Santiago Payà,Sant Benet i la carretera N340, mitjançant la combinació d’actuacions de rehabilitació de teixits existents i de creació de sòl de nou desenvolupament. Es concep aquesta àrea com un Barri Empresarial, entreteixit amb molts diversos serveis (empresarial, comercial, esportiu, recreatiu, etc.) i amb una elevada qualitat dotacional i ambiental, on també es duga a terme un urbanisme ecològic que tinga en compte els principis de la sostenibilitat que inspiren les Agendes 21 Locals: gestió de la demanda i reutilització urbana de l’aigua; estalvi energètic i utilització d’energies renovables; utilització de materials locals, reutilitzables i de baix cost energètic en la seua producció; edificació i urbanisme bioclimàtics; reducció, reutilització i reciclatge de residus, etc.

☞ A banda, de l’Àrea Sud, també s’obri la possibilitat a estudiar la ubicació d’una nova zona industrial a la partida de Pagos, en els terrenys que s’ubiquen entre el casc urbà i l’autovia. Aquest nou sòl industrial hauria de seguir els mateixos criteris de sostenibilitat que hem apuntat per a l’Àrea Sud.

La posada en marxa d’aquests projectes permetria en primera instància crear nou sòl industrial per a la instal∙lació de noves empreses i el trasllat d’altres que encara es troben en el nucli urbà. Es tracta d’un projecte que permetia ocupar i valorar una zona deprimida del terme municipal que mostra una fàcil connexió amb l’Autovia Interior en direcció AlacantValència i que suposaria la unificació definitiva entre les àrees industrials de Santiago Payá, Sant Benet, El Clergue, Beniata, Batoi i N340.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies